معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

شرکت در برنامه فیتیله جمعه تعطیله

برنامه های مراسم زنگ سپاس معلم

شرکت در برنامه فیتیله جمعه تعطیله

نمایش ادامه مطلب


شرکت در برنامه استقبال

دانش آموزان پیشتاز دبیرستان شاهد شهید فهمیده امروز صبح در مراسم تالار شهید بهشتی ناحیه 3  از مدعوین ومسئواین  شرکت کننده در مراسم اسقبال رسمی نمودند.

نمایش ادامه مطلب