معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

شرکت در برنامه عمو پورنگ

آخرین جستجوها

برنامه های مراسم زنگ سپاس معلم

شرکت در برنامه عمو پورنگ

نمایش ادامه مطلب


شرکت در برنامه استقبال

دانش آموزان پیشتاز دبیرستان شاهد شهید فهمیده امروز صبح در مراسم تالار شهید بهشتی ناحیه 3  از مدعوین ومسئواین  شرکت کننده در مراسم اسقبال رسمی نمودند.

نمایش ادامه مطلب