معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

برنامه های مراسم اعتکاف

برنامه های مراسم زنگ سپاس معلم

برنامه های مراسم اعتکاف

نمایش ادامه مطلب


شرکت در برنامه استقبال

دانش آموزان پیشتاز دبیرستان شاهد شهید فهمیده امروز صبح در مراسم تالار شهید بهشتی ناحیه 3  از مدعوین ومسئواین  شرکت کننده در مراسم اسقبال رسمی نمودند.

نمایش ادامه مطلب